Palabras de inicio
(I) Enero 2003 Haiku nº  1
(II) Enero 2003 Haiku nº  2
(I) Febrero 2003 Haiku nº  3
(II) Febrero 2003 Haiku nº  4
(I) Marzo 2003 Haiku nº  5
(II) Marzo 2003 Haiku nº  6
(I) Abril 2003 Haiku nº  7
(II) Abril 2003 Haiku nº  8
(I) Mayo 2003 Haiku nº  9
(II) Mayo 2003 Haiku nº 10
(I) Junio 2003 Haiku nº 11
(II) Junio 2003 Haiku nº 12
Julio 2003 Haiku nº 13